Loading...
Loading...

Etiska riktlinjer

Home / Tjänster  / Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för Svenska Certifierade Integrativa Coacher (SCIC)

Etik är en rad regler för uppträdande och förhållningssätt som utgör stommen till en trygg och respektfull miljö där det är möjligt att bygga upp en relation. På grund av människans obegränsade möjligheter att agera på olika sätt blir dock fasta riktlinjer oanvändbara i samma ögonblick som de fastställs. Av det skälet har SCIC bestämt sig för en etikförklaring i stället för en lista med olika regler.

En medlem i SCIC är via sin utbildning och sitt medlemskap i organisationen skyldig att alltid inta ett etiskt förhållningssätt och att alltid ha etik och moral i åtanke i alla relationer. Det betyder att alltid se till sina motparters bästa. Med motparter menar vi klienter, kollegor och övriga personer vi har en yrkesmässig relation till. Det betyder också att upprätta och vidmakthålla läkande relationer med andra personer.

En relation mellan en coach och klient inleds av en specifik anledning: klienten kan ha ett visst problem eller en frågeställning som han eller hon förväntar sig att få hjälp med av coachen. Det innebär att relationen innehåller ett visst mått av beroende och det leder till att klientens behov alltid måste komma före coachens.

Etiskt tillvägagångssätt

Om det uppstår ett etiskt dilemma ska problemet lösas med hjälp av följande tillvägagångssätt:

1. Om det är möjligt ska problemet hanteras och lösas mellan parterna (coachen och klienten).

2. Om parterna inte kan lösa problemet kan ett formellt klagomål göras till kontaktpersonen för etiska frågor. Kontaktpersonen för etiska frågor sätter samman en specialkommitté bestående av två föreningsmedlemmar samt den etikansvariga.

3. Kommittén erbjuder sig att vara ett stöd i dialogen mellan parterna.

4. Om problemet ändå inte går att lösa rekommenderar kommittén stödåtgärder för klienten och även hur coachen ska hanteras i fråga om åtgärder och rehabilitering.

5. Kommittén skriver en rapport till SCIC:s styrelse som grundas på utvärderingen av åtgärderna och rehabiliteringen. Styrelsen beslutar sedan om eventuella vidare åtgärder när det gäller coachen.

En coach kan förlora sitt medlemskap i SCIC.

Hantering av kostnaderna i samband med etiska klagomål och åtgärder

Alla parter betalar sina egna kostnader. Om den etiska kommittén och SCIC:s styrelse kommer fram till att coachen har betett sig oetiskt ska dock coachen betala kostnaderna både för klienten och coachen.

Den etikansvariga

Denne är en medlem i SCIC som väljs på årsmötet.

Specialkommittén

Den etikansvariga och två andra medlemmar i SCIC (som inte ingår i etikkommittén eller styrelsen) som väljs ut av den etikansvariga för det särskilda tillfället.

Etikkommittén

Väljs av årsmötet och består av tre personer, varav en inte ska vara medlem i organisationen men besitta sådana kunskaper och erfarenheter som klienter och coacher har nytta av.

För mer information avseende denna sida hänvisas till etik@integrativacoacher.se

För att komma i kontakt med föreningen kan du maila till info@integrativacoacher.se.

© 2011 – Integrativa Coacher